Evaluarea activităţii de predare de către studenţi

Fundamentarea şi elaborarea instrumentelor de evaluare

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 (art. 303, alin. (2)), Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului (Anexa la OMECTS nr. 3666 din 30.03.2012) şi Statutul Studentului (art.12), care este anexă la Carta universităţii noastre, evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie, iar rezultatele evaluărilor sunt informaţii publice.


Evaluarea cursurilor de către studenţi a debutat în anul universitar 2001-2002, printr-un proiect pilot desfăşurat la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică. Datorită semnalelor pozitive primite atât din partea studenţilor, cât şi din partea cadrelor didactice, programul de evaluare a fost dezvoltat continuu, începând din anul universitar 2004-2005 fiind extins la toate cele 21 de facultăţi din cadrul Universităţii.


Din anul universitar 2009-2010 evaluarea se realizează exclusiv on-line, cu ajutorul aplicaţiei AcademicInfo. Modul de evaluare a fost elaborat de către Departamentul de Informatizare în cadrul proiectului POSDRU/18 /1.2/G/5593 Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi orientarea spre piaţa muncii.


În prezent, instrumentele dezvoltate supun evaluării studenţilor următoarele dimensiuni ale predării eficiente:

- organizarea şi pregătirea activităţii de predare;

- claritatea prezentării;

- relaţionarea cu studenţii;

- calitatea evaluării;

- dezvoltarea studenţilor.


În cazul studiului la forma de învăţământ la distanţă, aspectele activităţii didactice vizate în evaluarea disciplinei de către studenţi sunt:

- activitatea didactică directă (faţă în faţă);

- activitatea tutorială (desfăşurată în spaţiul virtual);

- activitatea de evaluare;

- resursele pentru învăţare (suport de curs, suport pentru aplicaţii practice, bibliografie curs, materiale audio-video etc.).


Mai multe detalii


Procedura de evaluare

Elaborarea instrumentelor de evaluare şi gestionarea întregului proces revine Centrului de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii (CDUMC), iar Departamentul de Informatizare şi Comunicaţii asigură suportul tehnic necesar bunei desfăşurări. Completarea bazei de date AcademicInfo, de către secretariatele facultăţilor, cu toate informaţiile necesare procesului de evaluare, constituie o condiţie obligatorie.


În fiecare semestru al unui an universitar, perioada de evaluare a activităţii didactice pentru studiile desfăşurate în regim de învăţământ cu frecvenţă cuprinde săptămânile 11, 12 şi 13 (inclusiv perioada vacanţei de iarnă dintre săptămânile 12 şi 13 ale primului semestru). Astfel, pentru fiecare semestru procesul de evaluare se desfăşoară înaintea sesiunii de examene. În cazul anilor terminali, perioada de evaluare aferentă semestrului II este în săptămânile 9, 10 şi 11 (inclusiv pe durata vacanţei de Paşti, în situaţiile în care aceasta este inclusă în respectiva perioadă).


Evaluarea activităţii didactice pentru studiile desfăşurate în regim de învăţământ la distanţă cuprinde în fiecare semestru al unui an universitar săptămânile 13 şi 14, aflate înaintea fiecărei sesiuni de examene. În cazul anilor terminali, perioada de evaluare aferentă semestrului II este în săptămânile 11 şi 12 (inclusiv pe durata vacanţei de Paşti, în situaţiile în care aceasta este inclusă în respectiva perioadă).


Imediat după expirarea perioadelor de evaluare, aplicaţia este închisă, astfel că, optiunea de completare a chestionarelor devine inactivă.


Aplicaţia de evaluare asigură anonimatul respondenţilor deoarece nu asociază datele de identificare cu un anumit răspuns.


Rectorul, Prorectorii, Directorul General CFCIDFR, Decanii, Prodecanii, Directorii de Departament, Directorii de Oficii IDFR a facultăţilor, Directorii de Studii IDFR, cadrele didactice, angajaţii Centrului de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii care prelucrează chestionarele, precum şi studenţii pot vizualiza rezultatele evaluărilor în condiţiile precizate în procedurile interne (procedura evaluare IF, procedura evaluare ID).


Abaterile de la procedura standard de evaluare pot fi semnalate la adresa evaluarecursuri@staff.ubbcluj.ro.